Ulga PFRONZlecając nam usługi SKORZYSTASZ z ulg dotyczacych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych i POMOŻESZ  tym samym osobom niepełnosprawnym.

Ulga we wpłatach na PFRON związana z zakupami w ZPChr

Czy ulga we wpłatach na PFRON uzyskana w związku z zakupami w zakładzie pracy chronionej podlega ujęciu w księgach rachunkowych?

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PFRON, miesięczne wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu dokonania zakupu produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu) od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymienionych w tym przepisie w wysokości co najmniej 30%.

Kwota obniżenia, o której mowa wyżej, stanowi przy tym iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów (art. 22 ust. 3 ustawy o PFRON).

Jeśli kwota obniżenia przewyższa wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, to obniżenie wpłaty na fundusz przysługuje jedynie do wysokości kwoty określonej na otrzymanej od sprzedającego fakturze. Ponadto, jeżeli kwota obniżenia przewyższa wysokość 80% wpłaty na PFRON, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu, to różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach. Przy czym przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia (art. 22 ust. 8 i 9 ustawy o PFRON).

Ulga uzyskana w związku z zakupem produktów lub usług w zakładzie pracy chronionej wpływa na zmniejszenie obowiązkowej wpłaty na PFRON, ale nie podlega odrębnemu ujmowaniu w ewidencji księgowej. Do ksiąg rachunkowych zarachowuje się bowiem wpłaty w odpowiednio obniżonych kwotach.

Można jednak rozważyć, czy kwoty obniżki przysługującej, a nieodliczonej w danym miesiącu, nie ująć w ewidencji pozabilansowej, np. na koncie 29 „Należności warunkowe” (zapisem jednostronnym po stronie Wn). Kwota ta podlegać bowiem będzie rozliczeniu w następnych miesiącach (w przypadku wystąpienia obowiązku dokonania wpłat na PFRON), a jej ujęcie w pozabilansowej ewidencji księgowej spowoduje, że jednostka będzie o niej pamiętać. W miarę wykorzystywania przysługującego jednostce obniżenia w następnych miesiącach jednostka dokonywać będzie jej wyksięgowania z konta 29 (zapisem jednostronnym po stronie Ma).